اثر ماساژ بر ریکاوری و خستگی عضلانی

کافارل معتقد است که فشار دست بطور مستقیم نمی تواند جریان داخلی شریان را افزایش دهد اما موجب افزایش فشار شریانی و تخلیه سیاهرگی می شود.

مرکز ماساژ در خیابان پیروزی

مرکز ماساژ در خیابان پیروزی

از نظر علمی افزایش در جریان خون عضله اسکلتی میزان لاکتات انتقال یافته به مکان هایی که در آنجا حذف می شوند را تسریع می دهد .

در نتیجه میزان برداشت لاکتات افزایش می یابد نلسون مشخص کرده است که ماساژ Tapo یک افزایش معنی داری را در جریان خون ایجاد می کند .

این افزایش به سبب انقباضات عضلانی مکرر به مانند انقباضات عضلانی ارادی که توسط خود فرد ایجاد می شود می باشد .

کافارل معتقد است که فشار دست بطور مستقیم نمی تواند جریان داخلی شریان را افزایش دهد اما موجب افزایش فشار شریانی و تخلیه سیاهرگی می شود.


با ایجاد میزان کمی فشارمنفی در داخل سیاهرگ موجب کشش خون بداخل مویرگ می شود.

بنابراین افزایش در جریان خون در نتیجه ماساژ بدون ارتباط با افزایش در متابولیسم می باشد.

اثر ماساژ بروی تغیرات جریان خون پوست و عضله در رابطه با خستگی عضلانی موضعی بدنبال تمرینات ایزومتریک کمر .

حرکت اکستنشن کمر از حالت دارزکش به شکم به مدت ۹۰ ثانیه و سپس به مدت 5 دقیقه ماساژ دریافت کرده اند یا استراحت کرده اند.سپس بطور مجدد همان حرکت را تکرار کرده بودند.


بهترین مرکز ماساژ تهرانپارس
بهترین مرکز ماساژ تهرانپارس

نتایج :

حجم خون عضله بین قبل وبعد از مرحله دوم در شرایط دریافت ماساژ به نسبت شرایط استراحت بیشتر بوده است .

یک افزایش اندکی در جریان خون پوست بین قبل وبعد از مرحله دوم در شرایط دریافت ماساژ وجود داشت.

جریان خون پوست بین بعد از مرحله اول و قبل از مرحله دوم در شرایط ماساژ به نسبت شرایط استراحت بیشتر بوده است .

درجه حرارت پوست بین پایان مرحله اول و پایان مرحله دوم بعد ماساژ به نسبت بعد از استراحت بیشتر بوده است.

میزان خستگی در پایان مرحله ماساژ کاهش معنی دار را نشان داده است .


هدف : اثرات ماساژ پا در مقایسه با ریکاوری غیرفعال بر روی دفع لاکتات توان عضلانی و ویژگی های خستگی بعد از ورزش رکاب زدن پرشدت بطور متناوب.


غلظت لاکتات خون پس از ۶دوره فعالیت ۳۰ ثانیه ای حداکثر بر روی دوچرخه کارسنج و ۵دقیقه ریکاوری فعال وهمچنین ۲۰ دقیقه ماساژ پا در مقایسه با یک مرحله کنترل ۲۰ دقیقه استراحت غیر فعال به حالت دراز کش به پشت تفاوت معنی داری وجود نداشت .مرکز هالوتراپی ناجی طب یکتا

مرکز هالوتراپی ناجی طب یکتا

فرم مشاوره

در خصوص بیماری خود و راهکار های آن در طب سنتی با ما مشورت کنید

نشانی ما

تهران – خیابان پیروزی بعد از چهار راه پرستار – روبروی سوم نیرو هوایی – پلاک ۲۱۲ – واحد ۳