بدن سالم با اندیشه سالم

بدن سالم در اندیشه سالم

فقط به آرامی در باطن خویشتن محو شو، ناپدید شو…
چقدر زیبا…

صورت تو هنوز اینجا است، اما در باطن: هیچ‌کس…

در باطن: پخته‌شده…

اما به هیچ‌کس آن را نگو؛

فقط صلح در جهان و آن نور و سروری که از خویش نامرئی می‌درخشد باش.

کلام و صوت : حمیدرضا علیزاده


مطالعه کنید
فرآیندی به نام پیری وجود ندارد