حجامت

حجامت ساقین
حجامت
writer

حجامت ساقین

حجامت ساقین این حجامت مانند فصد دو ورید صافن یا فصد دو ورید پاشنه پا عمل می کند. ابن سینا اعتقاد دارد که در زنان

ادامه »