رفلکسولوژی

اثر ماساژ بر ریکاوری و خستگی عضلانی

مرکز ماساژ در خیابان پیروزی

از نظر علمی افزایش در جریان خون عضله اسکلتی میزان لاکتات انتقال یافته به مکان هایی که در آنجا حذف می شوند را تسریع می دهد . در نتیجه میزان برداشت لاکتات افزایش می یابد نلسون مشخص کرده است که ماساژ Tapo یک افزایش معنی داری را در جریان خون