مهندسی ذهن

فرآیندی به نام پیری وجود ندارد

مرکز طب سوزنی یکتا در خیابان پیروزی

تا مدتی پیش بر این تصور بودند که پیری امری کاملا طبیعی است و گریز از ان امکان پذیر نیست ولی امروزه با تحقیقات صورت گرفته متوجه شدند که فرایند پیری حاصل و زائیده تفکرات است و از ذهن ما سرچشمه می گیرد در واقع سن بیولوژیک افراد اصلا اهمیت