علی موسوی

هالوتراپی مرکز یکتا یک چیز جدید بود برام و فکر نمیکردم که اتاق نمک این حال و هوای خوب رو داشته باشه و حال آدم رو خوب کنه

علی موسوی

مدیر عامل شرکت مهدیه